Tsing Hua – Johnson & Alex

Tsing Hua – Johnson & Alex

Johnson – Demonstration (early-1990’s)
Lu Hong Ba Tsu

Alex Co – Demonstration (early-1990’s)
Ngo-Cho Kun