Tsing Hua – Johnson & Alex

Tsing Hua – Johnson & Alex Johnson – Demonstration (early-1990’s) Lu Hong Ba Tsu Alex Co – Demonstration (early-1990’s) Ngo-Cho Kun