Lineage and Disciples


XINYI MEDITATION FOUNDER

Grandmaster David Chan


1ST GENERATION DISCIPLES

JR Rodriguez IV

Tristan Abara

Dylan Halili

Emerson Champ


2ND GENERATION DISCIPLES

Jarren Rodriguez


LIUHEBAFA LINEAGE

Chen Xi Yi (871-989)

Yan Guo Xing – Chen Guang Di – Chen He Lu

Wu Yi Hui (1889-1958)

Chan Yik Yan (1909-1982)

Lau Sam Muk

David Chan


YIQUAN LINEAGE

Li Luo Neng (1807-1888)

Guo Yun Shen (1829-1898)

Wang Xiang Zhai (1885-1963)

You Peng Xi

Leung Tsu Peng

Sun Chih

Wu Chi Chih

David Chan


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.